Urząd Gminy Milówka

MTB XC

REGULAMIN

II PUCHARU WÓJTA, SOŁTYSA I DYREKTORA GOK
W MILÓWCE
W MTB 2018


 


I  ORGANIZATOR

Organizatorem II Pucharu Wójta, Sołtysa i Dyrektora GOK w Milówce w MTB 2018 jest Gmina Milówka, Sołectwo Milówka  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milówce


II TERMIN I MIEJSCE

 1. Cross Rowerowy odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2018 r. (tj. niedziela) na terenie Gminy Milówka.
 2. Rozpoczęcie Crossu Rowerowego odbędzie się o godz. 12:00 w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce.
 3. START do „wyścigu” godzina 14:00 linia startu umieszczona będzie na Al. Dobrej Matki,  w tym samym miejscu również będzie linia METY.

 

 

 


III TRASA

 1. Trasa liczy około 22 km i będzie przebiegać: Al. Dobrej Matki – Rokitniok – ul. Koczura – ul. Turystyczna – Pl. u Komerów - Soblówka – Cukiernica – Hala Boracza – Juroska – Zogrody – Bucnik – Kępki - ul. Kaflarska – ul. Beskidzka.
 2.  Trasa będzie oznaczona znakami co 0,5 km.
 3. Trasa nie posiada atestu.
 4. Nawierzchnia trasy zróżnicowana: szutrowa, asfaltowa, drogi leśne, pagórki, wzniesienia
 5. MTB odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym, wszyscy uczestnicy na drogach publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym”.
 6. Dodatkowo na terenie Parku w Milówce odbędą się wyścigi rowerowe dla najmłodszych uczestników ruchu (do 15 roku życia)

 


IV LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny.
 2. Uczestnicy, którzy nie dojadą do mety w ciągu 2,5 godziny od czasu strzału startera zobowiązani są do dojechania do mety.

 


V PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie znajdować się co 0,5 km.
 2. Pomiar czasu elektroniczny – ominięcie punktu kontrolnego powoduje dyskwalifikację uczestnika.
 3. Punkt odbioru wody i zrzutu butelek znajdować się będzie w połowie trasy (ok. 6km)

 


VI UCZESTNICTWO

 1. W MTB prawo startu mają osoby w każdej kategorii wiekowej.
 2. W przypadku zgłoszenia się uczestników niepełnoletnich niezbędne jest dodatkowe oświadczenie/zgoda podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Wszyscy zawodnicy muszą przedstawić podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w MTB zawodnikowi, który nie przedstawi takiego oświadczenia.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu wyścigu w godzinach od 12:00 do 13:30. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu terenie Amfiteatru w Milówce.
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy: numer startowy, agrafki, koszulkę, worek depozytowy oraz materiały promocyjne.
 7. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisy „Prawo o Ruchu Drogowym” i niniejszy regulamin.
 8. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, istnieje możliwość wyjechania pojazdów z pól oraz prywatnych posesji.
 9. MTB będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Służby Organizatora wskażą drogę i ułatwią włączanie się do ruchu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje zawodników i wypadki na trasie.
 11. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuacji udziału podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Uczestników w Crossie Rowerowym obowiązuje niniejszy regulamin.

 


VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz dostępny pod adresem: www.milowka.pl/Mtb , który prosimy wysyłać na adres mailowy mtb@milowka.com.pl
 2. Zgłoszenia zostaną zawieszone w dniu 29 kwietnia 2018 r.
 3.  Zgłoszenie i nieuregulowanie wpisowego w ciągu 7 dni powoduje automatyczne skreślenie uczestnika wyścigu z listy.

 


VIII KLASYFIKACJE

Podczas Wyścigu prowadzone będą następujące klasyfikacje;

 1. Dla najmłodszych (wyścig po terenie Parku w Milówce)

-        I klasyfikacja: do 9 lat

-        II klasyfikacja: 9 – 15 lat

                 2. MTB:

- I klasyfikacja Kobiet: od 16 – 40 roku życia,

- II klasyfikacja Kobiet: od 40 roku życia wzwyż

- III klasyfikacja Mężczyzn: od 16 – 40 roku życia

- IV klasyfikacja Mężczyzn: od 40 roku życia wzwyż

 


IX OPŁATA STARTOWA

Każdy uczestnik Crossu Rowerowego ponosi koszty opłaty startowej w wysokości:

 1.   20 zł – do 27.04.2018r.
 2.  30 zł – wpłata w biurze zawodów w dniu startu.

Dzieci do lat 15 – bezpłatnie


DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce

Numer konta bankowego: 59 8131 0005 0002 4282 2000 0010

Bank: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej-Górce

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, MTB 2018


Potwierdzenie przelewu prosimy przesyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym.


X NAGRODY

 1. Każdy uczestnik Crossu Rowerowego otrzyma na mecie pamiątkową nagrodę rzeczową.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach do lat 15 otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w wyścigu MTB w poszczególnych kategoriach mężczyzn i kobiet otrzymają również pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe.
 4. Nagrody nie dublują się.

 


XI ZASADY FAIR-PLAY

 1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
 2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej lub skrzyżowania.
 3. Zawodnik musi liczyć się z przerwaniem jazdy podczas trudnych odcinków trasy.
 4. Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych.
 5. Na trasie znajduje się przejazd kolejowy, należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie podporządkować się służbą organizatora.
 6. Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności trasy wyścigu.
 7. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
 8. Zawodnicy powinni odnosić się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników zawodów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 9. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy.
 10. Na ok. 6km. znajdować się będzie bufet oraz punkt zrzutu butelek.
 11. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 12. Zawodnik, który zajął w wyścigu miejsce podlegające dekoracji powinien znajdować się w pobliżu podium aby wyraźnie słyszeć wezwania organizatora, nie przedłużając dekoracji.

XII WYMOGI SPRZĘTOWE

 1. Zawodnik startuje na dowolnym rowerze, o dowolnym rozmiarze kół, lecz wymiana roweru na inny podczas trwania wyścigu podlega dyskwalifikacji. Organizator poprzez to ograniczenie daje równe szanse zawodnikom „amatorom”, którzy nie posiadają zapasowych rowerów.
 2. Wskazane jest posiadanie kasku sztywnego oraz hamulców po obu stronach kierownicy.
 3. Organizator zaleca posiadanie licznika rowerowego, telefonu komórkowego oraz zapasowego ogumienia i pompki.
 4. Zakazane jest posiadanie roweru z silnikiem elektrycznym bądź innym elementem wspomagającym jazdę rowerem. Organizator zaleca posiadanie licznika rowerowego, telefonu komórkowego oraz zapasowego ogumienia i pompki.

 


XIII RAMOWY PROGRAM IMPREZY (plan może ulec zmianie)

12.00 – 13.00  przyjmowanie zgłoszeń, powitanie gości, przedstawienie atrakcji dostępnych podczas MTB

13.00 – odprawa techniczna przed startem wyścigu

13.30 – Zbiórka oraz wspólne udanie się na linię STARTU,

14.00 – START wyścigu

16.00 – 17.00  – Zakończenie wyścigu, posiłek

17.00 – 17:30  – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

18:00 - zakończenie

 


DODATKOWO:  atrakcje dla dzieci, „dmuchańce”, stoiska promocyjne sklepów sportowych, poczęstunek, konkursy w parku linowym – darmowe wejście przez cały dzień, wypożyczalnia gokartów, trampoliny i wiele innych atrakcji.


XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie. Dodatkowo organizator zapewnia obsługę medyczną oraz depozyt ubraniowy na czas trwania MTB.
 3. Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych lub roweru. Przysłanianie numeru w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 4. Przebywanie na trasie wyścigu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
 5. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 6. W szczególności zabrania się poruszania się na trasie na rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków nordic walking.
 7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres mailowy podany na stronie internetowej Crossu. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane najpóźniej w dniu 8 maja 2018 r.
 8. Organizator zapewnia przebieralnie wraz z depozytem. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów – organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie wartościowych rzeczy.
 9. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową i oświadczenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). wyłącznie do celów w/w imprezy.
 10. Impreza objęta patronatem medialnym beskidlive.pl
 11. Organizator zastrzega sobie zmianę nazwy imprezy w momencie pojawienia się sponsora tytularnego.
 12. Przed wyścigiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Na mecie zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktu odświeżenia (łazienki z bieżącą wodą).
 13. Cross Rowerowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie wyścigu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez zawodnika.
 14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.                                                                                                                                

 

                                                                    

                                  

  Organizatorzy II Pucharu

Wójta, Sołtysa i Dyrektora GOK Gminy Milówka

                                                                                                                                                                

                          

                                                                          

               


                                        

Redagował: UG Milówka 2018-04-23 10:46
 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kultura
 • MTB XC 2018
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce
 • Transmisje Sesji Rady Gminy
 • Jakość powietrza
 • Jakość powietrza - archiwalne
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl