Urząd Gminy Milówka

Strona główna / Aktualności

Przedłużony termin naboru instalatorów do uczestnictwa w PONE

2017-08-30, Środa

Gmina Milówka przedłuża nabór otwarty na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła w budynkach w ramach zadania pn. „ Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Milówka”.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze:

 • Kotły 5 klasy na węgiel bez dodatkowego rusztu. Klasa kotła powinna być potwierdzona dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
 • Kotły 5 klasy na pellet bez dodatkowego rusztu. Klasa kotła powinna być potwierdzona dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation);
 • kocioł gazowy;
 • kocioł elektryczny;
 • kocioł olejowy.

         Urządzenie winno posiadać oznakowanie potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustawą  o systemie oceny zgodności  (Dz.U.2016 r., poz. 655 z późn. zm).

Instalator zgłosi swoją ofertę udziału w Programie, dostarczając następujące dokumenty (nie starsze niż 6 miesięcy):

-   NIP, REGON, informacja teleadresowa,

-   odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

-   dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT;

-   dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami w ZUS;

-   dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym.

Instalator zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań polegających na:

a)           działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

b)          posiadaniu uprawnień do wykonywania prac objętych dofinansowaniem,

c)           terminowego wywiązywania się z czynności inwentaryzacji oraz podpisanych umów z Uczestnikami Programu,

d)          opracowania kosztorysu modernizacji,

e)           udzieleniu 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne dostarczonego nowego źródła ciepła,

f)            udzieleniu 5 letniej gwarancji na wszystkie pozostałe elementy dostarczanego nowego źródła ciepła.


Termin składania ofert: 3.11.2017 r.

Zakwalifikowanie do Programu w 2017 roku będzie możliwe po spełnieniu wszystkich warunków określonych w naborze na instalatorów na podstawie oceny złożonych dokumentów.

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy Milówka

                                                                                                                                          Robert Piętka

 • Urząd
 • Gmina
 • Aktualności
 • Turystyka
 • Kamery
 • Kultura
 • MTB XC 2017
 • Projektowanie stron: IntraCOM.pl